Bölüm Tanıtımı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Başkanlığı
İşleyiş ve Eğitim Öğretim Yönergesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM
(Genel Hükümler)

Amaç:
         Madde 1-
Bu Yönergenin amacı; Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 13. maddesi uyarınca Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak oluşturulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı’nın işleyiş esaslarını düzenlemektir.

Kapsam:
Madde 2-
a) Bu yönerge: Süleyman Demirel Üniversitesinin ilgili birimlerinde okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin ders programlarının düzenlenmesi, bu dersleri verecek öğretim elemanlarının belirlenmesi  ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri ile ilgili eğitim- öğretim ile sınav ve değerlendirme kurallarına ilişkin konuları;
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Başkanlığı’nın görev yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak :
            Madde 3– Bu yönerge; 2547 Sayılı YÖK kanununun 5 (ı) Maddesi ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 13,14 ve 15. maddeleri ile 29.08.2004 tarih ve 25568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Süleyman Demirel Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve 14. 08. 2006 tarih ve 26259 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren değişikliğinin 12. Maddesi esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:
Madde 4-
Bu Yönergede geçen;
Üniversite                  : Süleyman Demirel Üniversitesi’ni
Rektörlük                  : Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’nü
Birim                          : İlgili Fakülte/Yüksekokul/  MYO ‘nu
Bölüm Başkanlığı/Başkanlık: SDÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Başkanlığı’nı
Bölüm Başkanı/Başkan :  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Başkanı’nı ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
(Organlar- İşleyiş ve Faaliyet Alanları)

A- Organlar ve İşleyiş
Madde 5-
a) Bölüm Başkanı; Bölüm Başkanı Rektör tarafından 3 (üç) yıllığına Tarih ya da İnkılâp Tarihi Bölümü öğretim üyeleri arasından atanır. Süresi biten Bölüm Başkanı aynı usulle yeniden atanabilir.
Bölüm Başkanı bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili  bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan ve ilgili dersi veren öğretim elemanlarından sorumludur. Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları Bölüm Başkanı tarafından izlenir ve denetlenir. Bölüm Başkanı, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu rektöre sunar.
b) Bölüm Başkan Yardımcısı; Bölüm Başkanı bölümdeki öğretim elemanlarından birini  üç yıl için başkan yardımcısı olarak atar. Bölüm Başkanı gerekli gördüğünde yardımcısını değiştirebilir. Bölüm Başkanının görevi sona erdiğinden yardımcısının da görevi sona erer.

Madde 6-
a) Bölüm Kurulu:  Bölümdeki tüm öğretim elemanlarından oluşur. Bölüm Kurulu, Bölüm Başkanının tespit edeceği gündemdeki konuları görüşmek üzere Bölüm Başkanı’nın daveti ile toplanır.
b) Bölüm Akademik Kurulu: Bölümün kadrolu elemanları ile Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini veren tüm öğretim elemanlarından oluşur. Kurul, eğitim-öğretim yılı süresince güz ve bahar yarıyılı başlarında  olmak üzere en az iki defa toplanır. Bölüm  Akademik Kurulu, eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyet  programlarının, araç, gereç ve fiziksel imkânlardan en etkin biçimde yararlanmak için gerekli planların ve işbirliği esaslarının hazırlanması hususunda görüş bildirir. Bölüm Akademik Kurulu’nun bu konuda hazırlayacağı öneriler, Bölüm Başkanı’nın onayından sonra uygulanır.

Madde 7-
Kadrolar:
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümünün akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Rektör tarafından ya doğrudan Bölüme kadrolu olarak atanır ya  da, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 13. Maddesi uyarınca görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

B- Eğitim-Öğretim ve Sınavlar ile ilgili Görev ve Yetkiler :
Madde 8-
Bölüm Başkanlığı, Üniversitemiz birimlerinde okutulan diğer ortak zorunlu dersleri veren birimlerle eşgüdümü  sağlamak suretiyle  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin ders programlarını yaparak,  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi  derslerini verecek öğretim elemanlarını belirler.
Madde 9-
Bölüm Başkanı, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini yürüten öğretim elemanlarının  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp tarihi alanındaki çalışmalarını destekler.
Madde 10- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri için, öğretim elemanlarının görevlendirmeleri, Bölüm Başkanı’nın önerisi ve SDÜ Rektörlüğünün onayı ile olur. Bölümde yeterli öğretim elemanı bulunmadığı durumlarda Öncelik Tarih Bölümü öğretim elemanlarına verilmek üzere Üniversitemiz dışından ücretli öğretim elemanı görevlendirilir. Üniversitemizde, Bölüm okutmanları ile Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini veren diğer öğretim elemanları (dışarıdan ücretli olarak görevlendirilenlerle birlikte) akademik faaliyetler açısından bölüme bağlı olarak görev yapar. Üniversitemiz dışından görevlendirilecek öğretim elemanlarının kurumları ile yapılacak izin yazışmaları ilgili yüksek okul veya fakülte tarafından yapılır.

Madde 11-     Bölüm Başkanlığı, gerekli durumlarda bürokratik açıdan yoğunluğu azaltmak ve işleyişi hızlandırabilmek için Süleyman Demirel Üniversitesi  bünyesindeki birimlerle doğrudan yazışabilir.
.
Madde 12- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I-II derslerinin yürütülebilmesi için gerekli   teknik donanımı ve araç-gereç (Projeksiyon, Bilgisayar gibi donanım)  derslerin verildiği birimlerce hazırlanır.

Madde 13- Bu yönergede yer almayan konularda2547 sayılı YÖK Kanununun ilgili maddeleri ve  “Süleyman Demirel Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

 

C- Sosyal, Kültürel, Akademik Faaliyetler ve Kamuoyunu Bilgilendirme Çalışmaları
Madde 14-
Bölüm Başkanlığı;
a) Türk gençliğinin 2547 sayılı kanunun 4. maddesi uyarınca öngörülen amaçlar ve ilkeler doğrultusunda yetişmesini sağlamak, Mustafa Kemal Atatürk ‘ün hayatı, fikirleri, İnkılâpları ve genel olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında araştırma ve inceleme yapar ve teşvik eder.
b) Kendi Bünyesinde Atatürk  ve Cumhuriyet  dönemleri ile ilgili bir ihtisas kitaplığı-arşivi oluşturur.
c) Türkiye Cumhuriyeti’ni ilgilendiren her konuda üniversite içinde ve dışında konferans, seminer, panel, kongre gibi bilimsel ve akademik faaliyetleri planlar veya planlı faaliyetlere bilimsel katkıda bulunur.
d) Her türlü makale ve kitap ile özellikle üniversitemizde yapılan Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk ile ilgili Yüksek Lisans ve Doktora tezlerini bastırmak ve yayımlamak. Ayrıca Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi  derslerini yürüten  her düzeydeki öğretim elemanına yardımcı olmak, onlara gerekli akademik çalışma ortamı hazırlamak ve bilimsel faaliyette bulunmalarına yardımcı olur..
e) Bölüm Başkanı, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti hakkında ulusal ve mahalli yazılı/görsel kitle iletişim araçlarına mülakat verebilir, radyo/televizyonlarda konuşmalar yapabilir.

D - Mali Hükümler:
 Madde  15-
Bölüm Başkanlığının Gelir Kaynakları Şunlardır:
a)  Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünün bütçe faslına konulacak ödenek.
b) Üniversite Araştırma Fonundan proje karşılığı alınacak ödenek.
c) Diğer resmi ve özel kuruluşlarca yardım, her türlü bağış ve diğer gelirler.
d) Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor, proje ve benzeri hizmetlerle, yayınlardan sağlanan gelirler.
Bölüm Başkanlığının Giderleri Şunlardır:
a) Yayın giderleri
b) Bilimsel toplantılar, yurt içi ve yurt dışı araştırmalar, seminer, sempozyum, konferans gibi faaliyetler için yapılacak harcamalar.
c) Bölüm Kurulu kararıyla yapılacak diğer giderler.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
(Yürürlük ve Yürütme)
Yürürlük
Madde 16- Bu Yönerge Üniversite Senatosunun ……… tarih ve ……… sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
Madde 17- Bu Yönergeyi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Yürütür.